หัวข้อมาใหม่

ประชุมเครือข่ายภายใต้โครงการ นำนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรภายใต้ Platform GreenSmile

12 พ.ย. 2563

วันที่  10 พฤศจิกายน 2563 ร่วมประชุม เครือข่าย ภายใต้ โครงการ นำนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อ การเกษตร ภายใต้ Platform GreenSmile ซึ่งนำโดยธนาคาร ธกส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง โดยคุณกำพล หวันสมาน  และ มูลนิธิชุมชนสงขลา ซึ่งมี โปรแกรมเมอร์ มือทอง คุณภานุมาศ  นนทพันธ์ ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร อาทิเช่น

-เครือข่ายเกษตรยั่งยืน จังหวัดสงขลา นำโดยคุณกำราบ พานทอง

-เครือข่ายสวนยางยั่งยืนอำเภอรัตภูมิ (สวนยางพรีเมี่ยม) นำโดยผู้ใหญ่ธีรวิทย์

-เครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา นำโดย คุณวัลลภ ธรรมรักษา

การประชุมในครั้งนี้ ได้ให้เกษตรกร ทดลองใช้ Application Green Smile ในการจัดการระบบข้อมูลทางการเกษตร ในส่วนของสวนยางยั่งยืน ธนาคารต้นไม้  และเกษตรอินทรีย์
ซึ่งการทดลอง ใช้กับเกษตรกรจริงๆ สามารถทำให้ ข้อมูลมีความสอดคล้อง กับความต้องการในการนำไปใช้ประโยชน์จริง และพัฒนาให้ Application Green Smile สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ได้สูงสุด ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถ ช่วยเหลือเกษตรกร ได้อีกทางหนึ่ง

ทางทีมกลางมีแผนที่จะลง เก็บข้อมูล ย่อย ในสัปดาห์หน้า อีก 6 กลุ่มย่อย คาดว่า จะสามารถรวบรวม แปลงของเกษตรกร กว่า 150 แปลง

ณัฐกฤตา อารมณฤทธิ์  รายงาน

เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา Songkhla Green Smile ลงตรวจแปลงเพื่อรับรองมาตรฐานSGS-PGS รอบที่สาม วันที่สาม

25 ก.ย. 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563  เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา Songkhla Green  Smile ลงตรวจแปลงเพื่อรับรองมาตรฐานSGS-PGS รอบที่สาม รอบนี้ลงต่อกัน 3 วัน แต่ละครั้งจะมีกรรมการตรวจแปลงจากภาคส่วนต่างๆลงด้วยกัน ตัวอย่างรายชื่อคณะกรรมการตรวจแปลง

1.พี่นก สสจ.สงขลา
2.น้องตา พัฒนาที่ดิน

3.พี่เป็ด รพ.หาดใหญ่

4.น้องออย รพ.หาดใหญ่

5.พี่ปู ตัวแทนเกษตรกร

6.น้องปลา ตัวแทนเกษตรกร

7.พี่สุย ตัวแทนเกษตรกร

8.ตัวแทน มูลนิธิชุมชนสงขลา

9.ตัวแทน บ.ประชารัฐฯ

กรรมการแต่ละคนจะมีแบบฟอร์มให้ความเห็น แบ่งงานกันเช่น จับพิกัด ถ่ายภาพ ดูแปลงตามหลักเกณฑ์ธรรมนูญเครือข่ายฯ รอบนี้น้องปลา live การลงแปลงทุกครั้งเพื่อเก็บภาพแต่ละมุมของแปลง และปชส.ไปในตัว

เมื่อผ่านการกลั่นกรอง ออกใบรับรองให้แล้ว สามารถนำผลผลิตเข้าสู่ครัวรพ.และตลาดกรีนสมายหาดใหญ่ และจำหน่ายผ่านตลาดรถเขียว พร้อมนำข้อมูลลงสู่ระบบแอพฯGreensmile การมีตัวแทนหน่วยงานลงไปร่วมตรวจแปลงร่วมกับตัวแทนเกษตรกรทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจกระบวนการผลิตของเกษตรกร ต่างช่วยมองแปลงการผลิตได้รอบด้านมากขึ้น ทั้งยังเกิดความสัมพันธ์ที่ดีเป็นฐานการเป็นเครือข่ายต่อไป

เครือข่าย SGS - PGS สงขลา ลงตรวจแปลงรอบสาม วันที่สอง

23 ก.ย. 2563

เพื่อสุขภาพของประชาชน

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

ทีมตรวจแปลงของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา ลงตรวจแปลงรอบที่ ๓ วันที่สอง  จำนวน ๕ แปลงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานSGS-PGS มีตัวแทนเครือข่ายเกษตรฯ บ.ประชารัฐฯ มูลนิธิชุมชนสงขลา รพ.หาดใหญ่ ร่วมลงตรวจแปลง

เครือข่าย SGS - PGS สงขลา ลงตรวจแปลงรอบที่สาม วันแรก

19 ก.ย. 2563

เพื่อสุขภาพของประชาชน

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

ทีมตรวจแปลงของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา ลงตรวจแปลงรอบที่3วันแรก จำนวน 8 แปลงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานSGS-PGS
มีตัวแทนเครือข่ายเกษตรฯ บ.ประชารัฐฯ มูลนิธิชุมชนสงขลา รพ.หาดใหญ่ ร่วมลงตรวจแปลง

พบกับสินค้าเกษตรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SGS-PGS

21 พ.ค. 2563

พบกับสินค้าเกษตรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SGS-PGS ของเครือข่ายเกษตรสุขภาพสงขลา ตามวัน เวลาและสถานที่ต่อไปนี้ครับ

วันจันทร์และวันพุธ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

วันศุกร์ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล

วันเสาร์ เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ บริเวณ FOOD EXPRESS ถนนสามชัย

ใกล้ที่ไหนเชิญไปที่นั่นนะครับ

Green Smile App Default Banner

13 มี.ค. 2563

 

พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมบ้านเครือข่าย พชอ.หาดใหญ่

29 พ.ย. 2562

"พัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมบ้าน"

พชอ.หาดใหญ่ โดยสสอ.หาดใหญ่ประสานทีมเยี่ยมบ้านในแต่ละรพ.สต.ของอำเภอหาดใหญ่ มาร่วมอบรมการใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home เพื่อใช้ในการเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางทางสังคม นำข้อมูลที่ได้มาสู่ระบบข้อมูลกลาง เสริมหนุนการทำงานในภาพรวม

เริ่มตั้งแต่การสมัครสมาชิก ทำความเข้าใจสัญลักษณ์ เครื่องมือที่ออกแบบและวิธีการใช้ เน้นการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านรายบุคคล ถ่ายภาพ สำรวจความต้องการ การวัดสัญญาณชีพ การทำดัชนีมวลกาย ฯลฯ รวมไปถึงระบบกลุ่มในการทำงาน โดยมีสสอ.ทำหน้าที่เป็น Admin

มีบางคนใช้มือถือบางรุ่นที่ไม่สามารถใช้งานได้ เป็นปัญหาที่ยังไม่รู้คำตอบ แต่โดยรวมแล้วเป็นไปด้วยดี ทุกคนพอใจกับความสดวกในการใช้งาน แต่ก็ต้องการเวลาในการเพิ่มทักษะ โปรแกรมเมอร์เองกำลังปรับวิธีการเพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนของสายสาธารณสุข โดยศึุกษารูปแบบของ saver ในฝั่งสาธารณสุข เพื่อออกแบบการส่งต่อข้อมูลจาก iMed@home ไปให้ไอทีของทางสาธารณสุขโดยตรง หากทำได้ ฝั่งสาธารณสุขจะได้ไม่ต้องทำงานบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน

ข้อดีการที่โปรแกรมเมอร์อยู่ในระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนที่พบได้ง่าย ระบบข้อมูลที่มาจากชุมชนและพื้นที่จะเป็นข้อมูลที่มีชีวิต และปรับเป็นปัจจุบันโดยคนทำงานด้วยกัน เช่นนั้นแล้ว ระบบข้อมูลจึงไม่ใช่ทางเทคนิค จ้างไอทีเก่งๆมาทำแล้วจบ หากแต่เป็นกระบวนการทางสังคมที่ดึงทุกฝ่ายมาทำงานร่วมกัน

เครือข่ายพลเมืองอาสากระบี่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพื้นที่อำเภออ่าวลึก เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

14 พ.ย. 2562

"เครือข่ายพลเมืองอาสากระบี่ ลงพื้นที่เยี้ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้ยากลำบาก ในพื้นที่อำเภออ่าวลึก ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ (ศปจ.) ร่วมกับแกนนำพลเมืองอาสาอำเภออ่าวลึก และทีมสื่อมวลชนพลเมืองอาสาจังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่เยี้ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส เพื่อมอบทุนสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ยากลำบาก จำนวน 6 ราย ที่มีการสำรวจข้อมูลโดยพลเมืองอาสาอำเภออ่าวลึก มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลชุมชน imed@home และได้ผ่านการคัดเลือก พิจารณาเพื่อช่วยเหลือโดยแกนนำพลเมืองอาสาอำเภออ่าวลึก ได้แก่ ผู้ยากลำบากในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง 1 ราย ตำบลอ่าวลึกใต้ 2 ราย ตำบลแหลมสัก 1 ราย ตำบลนาเหนือ 1 ราย และตำบลเขาใหญ่ 1 ราย

ในนามของศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ ขอขอบคุณพี่น้องเครื่อข่ายพลเมืองอาสาอำเภออ่าวลึก และทีมสื่อมวลชนพลเมืองอาสาจังหวัดกระบี่ ที่ร่วมกันลงพื้นที่ และให้การสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ยากลำบาก ในครั้งนี้

สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ยากลำบากโดย กองทุนพลเมืองอาสาเพื่อสังคมสุขภาวะจังหวัดกระบี่ สำนักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ เครือข่ายพลเมืองอาสาอำเภออ่าวลึก ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ตลาดโรงพยาบาลหาดใหญ่กรีน​สมาย เปิดวันศุกร์ ที่ 13 ธ.ค. 62

07 พ.ย. 2562

ตลาดโรงพยาบาลหาดใหญ่กรีน​สมาย เปิดวันศุกร์ ที่ 13 ธ.ค. 62 โดย

  1. ปลอดสารเคมี​ ยาฆ่าแมลง​อย่างเด็ดขาด​ เพราะงั้นรับเฉพาะ​ PGS​ กับ​ Oganic
  2. ลดขยะ​ no​ foam , no​ plastic bag,  no​ singer  use
  3. มี QR code  สอบทวนกลับถึงแหล่งผลิตได้
  4. มีแต่เต้นท์​ ไม่มีโต๊ะและเก้าอี้บริการ
  5. เก็บค่าบริการเต้นท์ละ​100บาท​ สำหรับคนงานที่มาช่วยกางเต้นท์และทำความสะอาด
  6. มีการสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนทุกสัปดาห์​ ถ้าพบ​ จะตัดสิทธิ์​เกษตรกรรายนั้นทันที
  7. ตลาดเปิดทุกวันศุกร์​ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)​ เวลา​ 10.00 - 15.00 น.
  8. ผู้ขายควรสวมเอี้ยมใส่หมวก
  9. วิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่ม​ สามารถรับของเกษตรกรรายอื่นที่ผ่าน​ PGS​ มาจำหน่ายได้ แต่ต้องติด sticker หรือมี QR Codeด้วย
  10. ในวันเปิด​ มีการแจกของที่ระลึกสำหรับ100ท่านแรกที่มาลงทะเบียนกับ​ App​ Green​ Smile

ผู้บริโภคโหลด App แล้วสามารถติดต่อสั่งซื้อผลผลิตหรือจองผลผลิตโดยตรงกับเกษตรกร และตรวจสอบมาตรฐาน/กระบวนการผลิตของเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่ายในตลาด

ติดตามรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ค ตลาดหาดใหญ่กรีนสมาย

งานกีฬาสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2

15 ส.ค. 2562

ขอเชิญชวนคนพิการทุกท่านหรือผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรม งานกีฬาสานสัมพันธ์สายใยรักคนพิการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2
ในวันที่ 26 ส.ค.2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง โรงยิม 2 โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จากผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ผู้ใดประสงค์เข้าร่วมงานสามารถแจ้งความประสงค์มายังผู้ประสานงานสภาฯ 093-7104945 (เพียงอัมพร)

More