รายงานคนพิการ

<
 • จำนวน
 • ชุมชนเลือกชุมชน
 • ประเภท
 • ลักษณะ
 • เพศ
 • อายุ
 • สมรส
 • การศึกษา
 • อาชีพ
 • ระดับความพิการ
 • สาเหตุ
 • จดทะเบียน
 • การช่วยเหลือ
 • สิทธิ์
 • การฝึกอาชีพ
 • สถานะบ้าน
 • สภาพบ้าน
 • โรคประจำตัว
 • โรคเรื้อรัง
 • รายละเอียด
>
 • แสดงรายชื่อ
จำนวนคนพิการในพื้นที่
ค่าจำนวน(คน)%
หาดใหญ่ 2,440 18.40%
นาทวี 1,450 10.93%
รัตภูมิ 1,165 8.78%
เมืองสงขลา 1,151 8.68%
จะนะ 1,081 8.15%
ระโนด 1,065 8.03%
สิงหนคร 839 6.33%
สทิงพระ 716 5.40%
สะเดา 677 5.10%
เทพา 560 4.22%
สะบ้าย้อย 560 4.22%
นาหม่อม 450 3.39%
ควนเนียง 380 2.87%
บางกล่ำ 268 2.02%
กระแสสินธุ์ 257 1.94%
คลองหอยโข่ง 200 1.51%
ไม่ระบุ 3 0.02%
รวมทั้งสิ้น 13,262 100%

หมายเหตุ

 • แหล่งที่มาของข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูล พมจ.สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2553
 • ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย โดยในปี 2555-2556 จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคนพิการของ 2 อำเภอในจังหวัดสงขลาคือ อำเภอนาหม่อม และ อำเภอนาทวี
 • กรุณาอย่าเพิ่งนำข้อมูลในรายงานนี้ไปอ้างอิงจนกว่ากระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์